Darbo ieškančių asmenų privatumo nuostatos - Enersense

Darbo ieškančių asmenų privatumo nuostatos

Darbo ieškančių asmenų privatumo nuostatos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. sausio 13 d.

Mes rūpinamės jūsų privatumu ir sunkiai dirbame, kad apsaugotume jūsų informaciją. Šios privatumo nuostatos remiasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), jose aprašoma, kokius asmens duomenis tvarko „Enersense“, kaip tai atlieka ir kokiais tikslais.

1. Asmens duomenų valdytojas

Enersense International Plc ir/arba Enersense grupės įmonės

toliau „Enersense“

2. Kontaktinė informacija dėl šio registro

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba savo teisėmis, suteikiamomis pagal ES duomenų apsaugos reglamentą, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susisiekite el. paštu dpo@enersense.com .

3. Registro pavadinimas

Darbo ieškančių asmenų ir CV registras („Registras“).

4. Tvarkymo pobūdis, tikslai ir teisinis pagrindas

Registre laikoma informacija apie darbo ieškančius asmenis, reikalinga darbo santykiams tarp darbo ieškančio asmens ir „Enersense“, užmegzti.

Remdamasi duomenų apsaugos reglamentais „Enersense“ asmens duomenis tvarko pagal toliau pateiktą teisinį tvarkymo pagrindą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTeisinis duomenų tvarkymo pagrindas
Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad duomenų subjekto prašymu būtų galima imtis veiksmų prieš sudarant sutartįSutikimas
Asmens duomenų tvarkymas yra būtina sąlyga norint pretenduoti į atviras pareigas, taigi ir sudarant darbo sutartį su Enersense, jos filialais ar jų klientais.

Asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai būtina norint įvertinti pretendento tinkamumą pareigoms, į kurias jis pretendavo, arba kitoms Enersense teikiamoms atviroms pareigoms.

Asmens duomenys gali būti naudojami norint susisiekti su pretendentu į darbą dėl kitų Enersense siūlomų laisvų pozicijų, kurios galėtų būti tinkamos kandidatui.
Teisėtas interesas

Potencialių darbuotojų paieška ir darbo galimybių siūlymas darbo ieškantiems asmenims gali būti laikomi teisėtais Valdytojo interesais. Valdytojas užtikrins, kad asmens duomenų tvarkymas bus proporcingas duomenų subjekto interesams ir atitiks jo arba jos lūkesčius.

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal ES duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, kiek tvarkymas grindžiamas teisėtu Enersense interesu.

„Enersense“ taip pat atliko pusiausvyros testą, kaip nustatė Duomenų apsaugos institucija, siekdama užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į duomenų subjekto interesus.
Gavus darbo ieškančio asmens sutikimą, tęsiant įdarbinimo procesą asmens duomenis galima rinkti ir atnaujinti iš kitų šaltinių, tokių kaip:

• iš darbo ieškančio asmens rekomendacijų davėjų;
• „Enersense“ bendradarbiavimo partnerių;
• įdarbinimo paslaugas teikiančių bendrovių ar institucijų.

Asmens duomenys, susiję su asmens ir tinkamumo vertinimo testais, gali būti renkami duomenų subjekto sutikimu, siekiant nustatyti pretendento į darbą tinkamumą.
Sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas reiškia bet kokį laisvai duotą, konkretų, informuotą ir vienareikšmį duomenų subjekto pageidavimų nurodymą, kuriuo jis arba ji, pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, sutinka su savo asmens duomenų tvarkymu. Tai suteikia Valdytojui teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis.
Kai to reikalauja arba tai leidžia įstatymai, „Enersense“ gali tvarkyti asmens duomenis (pvz., asmens kredito informaciją, informaciją apie teistumą, saugumo vertinimo arba medicininių tyrimų rezultatus) siekdama atlikti galimą asmens patikrinimą prieš įdarbinant arba darbuotojo patikimumo įvertinimą. Prieš rinkdamas tokią informaciją valdytojas apie tai duomenų subjektui praneša iš anksto.


Teisinis įsipareigojimas

5. Profiliavimas

Asmens duomenų tvarkymas apima profiliavimą. 6 skirsnyje apibrėžti asmens duomenys bus naudojami darbo ieškančio asmens tinkamumui ir kompetencijai į pretenduojamą darbo vietą įvertinti. Dėl šios priežasties profiliavimo tikslas yra patenkinti darbdavio turimą kompetentingos darbo jėgos poreikį ir darbuotojo poreikį gauti tinkamas pareigas. Profiliavimo patikimumui sustiprinti gali būti pasitelktas dirbtinis intelektas. Tačiau profiliavimas neapima visiškai automatizuoto sprendimų priėmimo. Įvertinimą atlieka ir sprendimus priima kompetentingi ir kvalifikuoti įdarbinimo specialistai.

6. Registre saugomų asmens duomenų kategorijos

Registre gali būti kaupiami toliau nurodyti duomenų subjekto asmens duomenys:

Asmeninė informacija

 • vardas ir pavardė;
 • kontaktinė informacija (pvz., namų adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • gimimo data;
 • pilietybė.

Informacija, pateikiama darbo paraiškoje ir susijusiuose dokumentuose

 • mokamos kalbos;
 • leidimas dirbti, įskaitant jo galiojimo laiką ir apribojimus;
 • vairuotojo pažymėjimas ir galėjimas naudotis automobiliu;
 • darbo patirtis;
 • išsilavinimas, įskaitant sertifikatus ir kitus ypatingus įgūdžius;
 • galimybė dirbti;
 • pageidaujamas atlyginimas;
 • kiti duomenų subjekto CV pateikti asmens duomenys.

Įdarbinimo proceso metu surinkti ir tvarkomi duomenys

 • informacija, kurią darbo ieškantis asmuo pateikė Duomenų valdytojo svetainės pokalbių programoje;
 • pretendento pageidavimai dėl darbo paskyrimo;
 • pareigos, į kurias pretenduojama;
 • darbo pokalbyje duomenų subjekto pateikta informacija; tinkamumo testų informacija ir informacija apie rekomendacijas.

Asmens duomenys registre saugomi 2 metus nuo paskutinio atnaujinimo datos.

7. Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys pirmiausia renkami iš darbo ieškančio asmens, užpildžiusio formą su reikiama informacija ir atsiuntusio savo CV nurodytu el.pašto adresu. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami iš „Enersense“ grupės bendrovėms priklausančių darbo ieškančių asmenų registrų.

Gavus duomenų subjekto sutikimą, asmens duomenys taip pat gali būti renkami iš kitų šaltinių, pvz., darbo ieškančio asmens rekomendacijų davėjų, „Enersense“ bendradarbiavimo partnerių arba įdarbinimo paslaugas teikiančių bendrovių ar institucijų.

Darbo ieškančio asmens asmeninius duomenis galima rinkti ir atnaujinti taip pat ir negavus duomenų subjekto sutikimo. Tai galima daryti tokiomis aplinkybėms, kai tai leidžia arba to reikalauja įstatymai.

8. Asmens duomenų perdavimas ir asmens duomenų gavėjų kategorijos

Negavus duomenų subjekto sutikimo, asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims. Nepaisant to, kas išdėstyta, asmens duomenys gali būti perduodami „Enersense“ susijusioms įmonėms laikantis pirmiau apibrėžtų tvarkymo tikslų. Tai gali būti atliekama tokiomis aplinkybėmis:

„Enersense“ grupėje: Asmens duomenys gali būti perduodami „Enersense“ susijusioms įmonėms, laikantis pirmiau apibrėžtų tvarkymo tikslų apribojimų.

Klientų bendrovėms ir paslaugų teikėjams: remiantis duomenų subjekto sutikimu, asmens duomenis galima perduoti toms „Enersense“ klientų bendrovėms ir jų susijusioms įmonėms, su kurių užduotimis duomenų subjektas gali dirbti. Be to, darbo ieškančio asmens tinkamumui įvertinti naudoti asmens duomenys gali būti perduodami partneriams, prisidedantiems prie „Enersense“ įdarbinimo proceso arba jų susijusioms bendrovėms, gavus pretendento sutikimą. Pokalbių programėlėje duomenų subjekto pateikta informacija gali būti perduodama pokalbių paslaugos teikėjui remiantis teisėtu Duomenų valdytojo interesu.

Asmens duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, nebent tai reikalinga dėl pirmiau apibrėžtų tvarkymo tikslų. Tokiu atveju, jei asmens duomenys perduodami už ES arba EEE ribų, „Enersense“ įgyvendins tinkamas apsaugos priemones, atitinkančias galiojančių duomenų apsaugos įstatymų reikalavimus. „Enersense“ gali, pavyzdžiui, sudaryti sutartį su klientu, veikiančiu už ES arba EEE ribų, pagal standartines duomenų apsaugos sąlygas, kurias priėmė Europos Komisija.

9. Tvarkymo saugumas

„Enersense“ turi tinkamas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, kad apsaugotų duomenų subjektų asmens duomenis nuo netekimo, piktnaudžiavimo ar kitos atitinkamos neteisėtos prieigos. Saugus asmens duomenų tvarkymas užtikrinamas pateikiant instrukcijas ir įgyvendinant prieigos valdymo priemones, kad prieiga būtų suteikiama skirtiesiems „Enersense“ ar jos susijusių įmonių darbuotojams. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kurie turi teisę tai daryti atlikdami savo darbo pareigas.

Duomenų saugumas yra esminių „Enersense“ vertybių centrinė dalis. Dėl šios priežasties duomenų saugumas reguliariai įvertinamas ir tobulinamas.

10. Darbo ieškančio asmens kaip duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas savo teisėmis gali pasinaudoti susisiekęs su duomenų apsaugos pareigūnu naudodamasis 2 skiltyje pateikta informacija. Duomenų subjektas turi tokias teises, kaip apibrėžta BDAR:

 • Teisė gauti patvirtinimą, ar tvarkomi su juo arba ja susiję asmens duomenys, ir, jei tokie duomenys tvarkomi, prieigą prie asmens duomenų.
 • Teisė ištaisyti arba papildyti neteisingą arba neišsamią informaciją.
 • Teisė prašyti ištrinti su juo arba ja susijusius asmens duomenis.
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai tai leidžiama pagal BDAR.
 • Teisė gauti su juo arba ja susijusius asmens duomenis, kuriuos jis arba ji pateikė valdytojui, struktūriniu, dažnai naudojamu ir kompiuteriu perskaitomu formatu bei teisė perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui.
 • Teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui remiantis BDAR reikalavimais.
 • Teisė pateikti skundą prižiūrinčiajai institucijai, jei, duomenų subjekto nuomone, su juo arba ja susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR.

11. Šių privatumo nuostatų atnaujinimas

„Enersense“ siekia nuolatos tobulinti savo teikiamas paslaugas ir todėl pasilieka teisę pakeisti šias privatumo nuostatas. Šias privatumo nuostatas taip pat galima atnaujinti atsižvelgiant į bet kokius galiojančių įstatymų pakeitimus. „Enersense“ ragina duomenų subjektus reguliariai peržiūrėti šias privatumo nuostatas. „Enersense“ taip pat gali tiesiogiai informuoti duomenų subjektus nusiųsdama pranešimą apie atnaujinimus, turinčius faktinį poveikį duomenų subjektams.